De puzzels van Digilab

Projecten in Digilab dragen allemaal bij aan het oplossen van één of meerdere puzzels op het gebied van technische interoperabiliteit en het slim en veilig delen van data. Ze zijn hieronder ingedeeld naar het raamwerk van federatief.datastelsel.nl (gebaseerd op OpenDEI).

Mis je nog een puzzel? Laat het ons weten!

Webtoegankelijkheid

Ondersteunen bij compliancy op gebied toegankelijkheid door onder andere validators en best practices rond Continuous Integration.

Service levels

Standaardiseren van afspraken over service levels (indien nodig) voor bijvoorbeeld becschikbaarheid infra, support, en API performance. Met de vastlegging (en standaardisering) van afspraken over service levels kan worden geborgd, dat een bepaald niveau van dienstverlening door de verschillende partijen geleverd wordt. Tevens kan het de basis vormen voor een Service Level Rapportage, waarmee bewaakt kan worden dat de afspraken / levels worden gehaald.

Gegevensbescherming

Hier is het doel om op basis van best practices, standaardisering van configuraties en juridische toetsing invulling te geven aan nodig is op infrastructuurniveau om compliant te zijn aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor overheidssystemen in het algemeen en aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) meer specifiek voor privacybescherming. https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiebeveiliging_en_Privacy_binnen_de_Omgevingswet

Dataleveringsovereenkomsten

Om grip te houden op de gegevenshuishouding is het belangrijk om over levering en gebruik duidelijke afspraken te maken tussen (gegevens)leverancier en afnemer. De vastlegging van deze afspraken kan in de vorm van een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO). De GLO is bedoeld voor reguliere leveringen, en niet voor eenmalige bevragingen of informatieaanvragen. Het is van belang dat leverancier en afnemer van elkaar weten welke kwaliteit van gegevens geleverd kan worden. Voorbeelden van vragen die daarbij beantwoord horen te zijn: hoe actueel zijn de gegevens, wat is de vullingsgraad van het gegeven en wat is afgesproken over geconstateerde afwijkingen (bijvoorbeeld terugmeldingsplicht)?

Correcte delegatie van rechten

Delegatie van toegang tot data van een andere organisatie op andere niveaus dan de eigen organisatie. Er zijn diverse zienswijzen op. Door zienswijzes in modellen uit te werken kan daarmee de keuze voor te hanteren zienswijze worden gevoed.

Annoteren

Standaardiseren hoe we annotaties bij data maken: het doel van data-annotatie is om de gegevens in een dataset zo te structureren dat een machine ze kan gebruiken om te leren en betere voorspellingen te kunnen doen. Dit is belangrijk omdat machines alleen patronen kunnen vinden in gegevens die op de juiste manier zijn georganiseerd en geannoteerd. Data-annotatie is belangrijk omdat het de kwaliteit van de dataset bepaalt en dus de nauwkeurigheid van de voorspellingen die een machine kan doen.

Terugmelden, onderzoeken

Voor het Federatief Datastelsel is kwaliteit een belangrijk criterium bij aansluiting van data-aanbieders en databronnen. Een adequate functie voor terugmelden van vermeende onjuistheden in databronnen is van hoog belang om kwaliteit van stelseldata te kunnen waarborgen. Ook bij deze functie zal het in beginsel gaan om een standaard en niet om een centrale voorziening. Zie ook: https://www.noraonline.nl/wiki/FDS_Technische_functies