Puzzels op Digilab

Validators (in combinatie met geautomatiseerd testen)

Om compliancy te vergroten en vergemakkelijken kunnen validators en automatische testen helpen. Zo kan worden getoetst of een website aan de standaarden voldoet die worden gehanteerd. Voor de binnen Digilab te hanteren standaarden door projecten, als opmaat van standaarden voor deelname aan het Federatief Datastelsel, zijn deze validators een goede hulp om het ontwikkelen aan deze standaarden gecommiteerd te houden. Dit kan dan worden geoptimaliseerd door deze validators ook in het geautomatiseerde testen op te nemen.

Autorisatie - allerlei patronen

De uitdaging is om de autorisatie, per patroon te standaardiseren. Ten eerste gaat het om het interbestuurlijke patroon, tussen overheden. Daarnaast kan worden gedacht aan een patroon tussen overheden en bedrijfsleven, zoals ook in het vastgoeddomein tussen o.a. Kadaster, Belastingdienst enerzijds en notarissen, makelaars anderzijds. Of er kan sprake zijn van patroon tussen overheden en burgers , zoals bij overzicht van vorderingen aan de burger vanuit diverse overheidsinstanties.

Policies

Hoe kunnen we policies standaardiseren, zodat deze uitwisselbaar en bewijsbaar worden? Denk hierbij aan XACML en Open Policy Agent. Toepasbaar voor policies op allerlei onderwerpen, zoals infrastructuur, autorisatie op connecties, autorisatie bij databevragingen en het gebruik van functies binnen applicaties.